Περιοδικό | Journal

Το περιοδικό Αρχειοθραύστης κυκλοφόρησε από το 2011 έως το 2020.

Το περιεχόμενό του είναι πλέον διαθέσιμο στην Αρχειοπαίδεια και στο Zenodo.

Archeiothrafstis (journal) was published from 2011 to 2020.

Its content is now available on Archiopedia and Zenodo.

Σημείωμα του εκδότη

Ο Alberico Gentili (De jure belli libri tres, 1598) καλούσε τους θεολόγους να σωπάσουν για όσα δεν τους αφορούν: Silete theologi in munere alieno!

​Ο Carl Schmitt (Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950) είδε σε μία αντίστοιχη προσταγή το σύνθημα των νομικών θετικιστών: Sileamus in munere alieno!

​Ο Giorgio Agamben (Stato di eccezione, 2005) αντέστρεψε την προσταγή σε ερώτηση: Quare siletis jurisconsulti in munere vestro?

Γιατί εσείς οι νομικοί σωπαίνετε για όσα σας αφορούν;

Ο ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ εκδίδεται από το 2011. Και είναι η έκφραση αυτής της απορίας.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή του δικαίου είναι η πρακτικότερη πτυχή της πρακτικής φιλοσοφίας, αλλά είναι επίσης μία απέραντη έρημος που σαρώνεται από τις αμμοθύελλες των νομικών δογμάτων, των κομματικών τσιτάτων και των γλυκανάλατων επιχειρημάτων, που αυτοαποκαλούνται «πολιτικά», όντας τίποτε περισσότερο από τους φόβους ενός οπισθοδρομικού, ειπωμένους με τις φράσεις ενός φιλελεύθερου.

Απέναντι σε όσους στείρα εκλεπτύνουν την πρακτική φιλοσοφία, αλλά και όσους απλώς την απαξιώνουν, απέναντι λοιπόν στα δύο άκρα, εμείς αντιτάσσουμε το βάθος: την κατάδυση στα βάθη της φιλοσοφικής σκέψης, με στόχο την αποκάλυψη των ζωντανών εκείνων στοιχείων που θα επιτρέψουν ίσως μία καλύτερη επιστημονική και πολιτική συγκρότηση.

Στον ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ τα άρθρα σημαίνουν πολύ περισσότερα από τις προσωπικές ιδιότητες των αρθρογράφων. Ως εκ τούτου, ας μην ξενιστούν οι θεράποντες της φιλοσοφίας άν συναντήσουν εδώ κάποιο κείμενο με σαφές πολιτικό στίγμα ή κάποιον συγγραφέα δίχως ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια: σκεφτόμαστε και γράφουμε για να πράττουμε καλύτερα και όχι για να μην πράττουμε καθόλου.

Ανασύροντας τα συμβάντα και τα επιχειρήματα, αναμοχλεύουμε και εξηγούμε την σημερινή μας κατάσταση.

Αυτός είναι ο τίτλος του ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ, αυτός είναι και ο ρόλος του: θραύοντας τα αρχεία του παρελθόντος, σπάζουμε τα δεσμά του παρόντος.

ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ λοιπόν και ... πρακτική φιλοσοφία στην πράξη!

Editorial

​Alberico Gentili (De juri belli libri tres, 1598) urged theologians to remain silent about that which did not concern them: “Silete theologi in munere alieno!”.

​Carl Schmitt (Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950) regarded a similar command as the motto of legal positivists: “Sileamus {nos jurisconsulti} in munere alieno!”.

​Giorgio Agamben (Stato di eccezione, 2005) reversed the command into a question: “Quare siletis jurisconsulti in munere vestro?”.

Why are you jurists silent about that which concerns you?

ARCHEIOTHRAFSTIS is published since 2011. And it is the expression of this aporia.

Interpretation and application of the law constitute the most practical aspect of practical philosophy, though they look like a vast desert, swept by sandstorms of legalistic doctrines, partisan catchwords and corny arguments (self-styled “political reasoning”, being nothing more than liberal jargon put in the mouth of a fearful right-winger).

We confront two extremes with regard to practical philosophy; sterile refinement and mere discrediting. Instead of indulging to extremism, we propose the plunge to the depths of philosophical thinking, in order to reveal the living elements that will probably allow a better scientific and political structuring.

At ARCHEIOTHRAFSTIS the point of view is much more important than the personal qualifications of the viewer. Therefore let austere scholars not be surprised if they come across a tone more militant than it is customary, or a writer without academic credentials; we are thinking and we are writing so as to act better and not in order not to act at all.

“Archeiothrafstis” is a greek neologism, meaning “archive-breaker”. By retrieving events and opinions we explain our current situation.

By breaking into the archives of the past, we break out of the chains of the present.

ARCHEIOTHRAFSTIS then and … practicable practical philosophy!

Τόμος 1 (2011) | Volume 1 (2011)

Τόμος 2 (2012) | Volume 2 (2012)

Τόμος 3 (2013) | Volume 3 (2013)

Τόμος 4 (2014) | Volume 4 (2014)

Τόμος 5 (2015) | Volume 5 (2015)

Τόμος 6 (2016) | Volume 6 (2016)

Τόμος 7 (2017) | Volume 7 (2017)

Τόμος 8 (2018) | Volume 8 (2018)

Τόμος 9 (2019) | Volume 9 (2019)

Τόμος 10 (2020) | Volume 10 (2020)